All-Out War - Is NATO Preparing For ‘Final Offensive’ In Ukraine?

همه از جنگ: ناتو برای حمله نهایی در اوکراین آماده است؟

26 سپتامبر سال 2015 توسط 21WIRE یادداشت سردبیر R: ما به توجه خوانندگان ما را این ماده نافذ توسط پروفسور. James پتراس اول منتشر شده توسط GR در نوامبر سال 2014. امتیاز مقاله با دوراندیشی به توسعه جنگ همه از مدنی در شرق اوکراین. همچنین به همدستی سیاسی آلمان اشاره دارد. James پتراس تحقیقات جهانی نشانه روشن است که جنگ بزرگ در اوکراین شکستن است: جنگ ف[November 2014]عالانه ترویج توسط رژیم های ناتو و متحدان خود و مشتریان در آسیا (ژاپن) و شرق میانه (عربستان سعودی) پشتیبانی. جنگ بیش از اوکراین ...